Понеділок, 22.07.2024, 05:49 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu.
Serìâ: Fìlologìâ
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 22 [38]
Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 1-273.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 22
Випуск 23 [31]
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2020. – Вип. 23. – С. 1-236.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 23
Вхід на сайт
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Тимченко Євгенія Петрівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 1-273.

  Тимченко Євгенія Петрівна
  доцент кафедри германської філології та перекладу, кандидат філологічних наук, доцент
  Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  [email protected]

  Заголовки в романі Томаса Бруссіґа «Am kürzeren Ende der Sonnenallee» та їхнє відтворення в українському перекладі

  DOI 10.34079/2226-3055-2020-13-22-258-266

  [ заватажити pdf (585.28 Kb) ]

  С. 258-266

  Анотація
  Стаття присвячена особливостям відтворення заголовків розділів роману Томаса Бруссіґа в українському перекладі. Аналізується інтертекстуальність та алюзивність заголовків та проблема збереження прагматико-стилістичних функцій заголовків в умовах іншої культурної спільноти.

  Ключові слова: заголовок, класифікація, функції, інтерпретація, інтертекстуальність, переклад, функціональна еквівалентність, heading, classification, functions, interpretation, intertextuality, translation, functional equivalency.

  Список використаної літератури

  1. Богданова О. Ю. Заглавие как семантико-композиционный элемент художественного текста : на материале английского языка : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.04 / Оксана Юрьевна Богданова ; Моск. пед. гос. ун-т. – Москва, 2009. – 20 c.
  2. Бруссіґ Т. Сонячна алея : роман / Т. Бруссіґ ; перекл. з нім. С. Онуфрів. – Львів : Кальварія, 2005. – 144 с.
  3. Волковинський О. С. Алюзивний заголовок фейлетонів Остапа Вишні як запрошення до комунікативної гри автора з реципієнтом [Електронний ресурс] / О. С. Волковинський // Наукові записки Інституту журналістики. – 2014. – Т. 54. – С. 132–135. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizh_2014_54_26
  4. Гальперин И. Р. Текст как объект лигвистического исследования / И. Р. Гальперин. – Москва : Наука, 1981. – 140 с.
  5. Горшкова К. А. Роль заглавия-аллюзии в реализации категории интертекстуальности в художественном тексте / К. А. Горшкова, Н. Г. Шевченко // Вісник ХНУ ім. Каразіна. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2005. – № 667. – С. 175–178.
  6. Грицюк Л. Ф. Образно-семантичний підхід до класифікації заголовків / Л. Ф. Грицюк // Мовознавство. – 1992. – № 2. – С. 51–56.
  7. Домашнев А. И. Интерпретация художественного текста : немецкий язык / А. И. Домашнев, И. П. Шишкина, Е. А. Гончарова. – 2-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1989. – 208 с.
  8. Кожина Н. А. Заглавие художественного произведения : структура, функции, типология (на материале русской прозы XIX–XX вв.) : дис. …канд. филол. наук : спец. 10.02.01 / Наталья Александровна Кожина ; Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН. – Москва, 1986. – 228 с.
  9. Кухаренко В. А. Интерпретация текста : учеб. пособие / В. А. Кухаренко. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 192 с.
  10. Кухаренко В. А. Эспликация содержания текста в процессе перевода / В. А. Кухаренко // Текст и перевод / отв.ред. А. Д. Швейцер. – Москва : Наука, 1988. – С. 40–51.
  11. Ламзина А. В. Заглавие литературного произведения / А. В. Ламзина // Русская словесность. – 1997. – № 3. – С. 75–80.
  12. Лєснєвська К. В. Семантика та функції заголовка художнього твору (на матеріалі оповідання Ф. О'Коннор «The River») [Електронний ресурс] / К. В. Лєснєвська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. – 2017. – № 29, Т. 2. – С. 60–62. – Режим доступу : https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/477866.pdf
  13. Лужна O. Заголовок художнього твору як проблема перекладу [Електронний ресурс] / О. Лужна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство. Теорія і практика перекладу. – 2013. – № 17. – С. 174–179. – Режим доступу : http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/8006
  14. Ребенко М. Ю. Характер і властивості суб'єктивної деформації в тексті художнього перекладу / М. Ю. Ребенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – 2017. – № 1. – С. 54–60.
  15. Самсонова О. Труднощі відтворення у перекладі алюзивних заголовків художніх творів (на матеріалі оповідань О. Генрі) / О. Самсонова // Наукові записки КДПУ. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – 2011. – Вип. 95, Ч. 1 : Матер. п’ятої міжнар. наук.-практ. конф. «Мови і світ: дослідження та викладання». – С. 552–556.
  16. Скляренко O. Б. Жанрово-стилістична домінанта оповідань Iнгеборг Бахманн : автореф. дис. … канд. фiлол. наук : спец. 10.02.04 / Олеся Богданівна Скляренко ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 22 с.
  17. Сорокін Ю. А. Текст и его национально-культурная специфика / Ю. А. Сорокин, И. Ю. Марковина // Текст и перевод / отв.ред. А. Д. Швейцер. – Москва : Наука, 1988. – С. 76–84.
  18. Стасюк Б. В. Труднощі перекладу заголовків і проблема неповноеквівалентності / Б. Стасюк // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. – 2009. – Вип. 81 (4). – С. 319–324.
  19. Стилистика английского языка : учебник / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. – Київ : Вища школа, 1991. – 272 с.
  20. Суртаева А. В. Заглавие художественного текста как элемент его информационной структуры (на материале заглавий англоязычных художественных произведений XX-XXI вв.) : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 / Анастасия Васильевна Суртаева ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Санкт-Петербург, 2012. – 21 с.
  21. Траченко О. М. Парадигма заголовків / О. М. Траченко // Іноземна філологія. – 1990. – № 97. – С. 84–90.
  22. Трощинская-Степушина Т. Е. Заглавие как компонент художественного текста : семантический аспект [Электронний ресурс] / Т. Е. Трощинская-Степушина // Русский язык : система и функционирование (к 90-летию БГУ и 85-летию профессора П. П. Шубы) : сб. материалов V Междунар. науч. конф., г. Минск, 11–12 окт. 2011 г. – Минск : Изд. центр БГУ, 2011. – С. 201–204. – Режим доступa : http://elib.bsu.by/handle/123456789/17203
  23. Хмельковська C. Аналіз семантичних особливостей заголовків художніх творів німецькомовних авторів XXI століття [Електронний ресурс] / С. Хмельковська // Іноземна філологія : укр. наук. зб. – Львів : Львівський нац. ун-т., 2014. – Вип. 127. – С. 60–65. – Режим доступу : http://ekhsuir.kspu.edu/xmlui/handle/123456789/1298
  24. Юлдашева Л. Заголовок як особлива номінативно-предикативна одиниця [Електронний ресурс] / Л. Юлдашева // Філологічний часопис. – 2016. – Вип. 1 (7). – С. 87–93. – Режим доступу : https://library.udpu.edu.ua/library_files/filologichniy-chacopys/2016/1/13.pdf
  25. Brussig Th. Am kürzeren Ende der Sonnenallee / Th. Brussig. – Frankfurt am Main : Fischer-Taschenbuch-Verl, 2013. – 157 s.
  26. Nord Chr. Der Titel – ein Mittel zum Text? / Chr. Nord // Sprechen und Hören, Akten des 23. Linguist. Kolloquiums in Berlin. – Tübingen : Niemeyer, 1989. – S. 519–528.
  27. Rathensteiner U. Ostalgie und Intermedialität. – Narratologische Perspektiven auf ausgewählte Romane und filmische Texte Thomas Brussigs [Electronic resource] / U. Rathensteiner. – Wien, 2010. – S. 87–93. – Mode of access : https://core.ac.uk/download/pdf/11592054.pdf
  28. Stanzel F. K. Theorie des Erzählens / F. K. Stanzel. – Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. – 339 s.
  29. Wehdeking V. Generationenwechsel. Intermedialität in der deutschen Gegenwartsliteratur / V. Wehdeking. – Berlin : Erich Schmidt Verlag, cop. 2007. – 225 s.
  30. Wehdeking V. Film, Musik und Neue Medien in der deutschen Gegenwartsliteratur // Literarische Medienreflexionen. Künste und Medien im Fokus moderner und postmoderner Literatur / S. Poppe ; S. Seiler (Hg). – Berlin : Schmidt, 2008. – S. 205–222.
  31. Zachau R. Wie Amerika der DDR die Freiheit gab : Thomas Brussigs «Helden wie wir» und «Sonnenallee» [Electronic resource] / R. Zachau. – Mode of access : http://www2.dickinson.edu/glossen/heft19/zachau.html
  32. Zachau R. Über das «erfüllteste Jahr seines Lebens». Thomas Brussigs Helden wie wir, Sonnenallee und Wie es leuchtet / R. Zachau // Gegenwartsliteratur: ein germanistisches Jahrbuch / eds. P. M. Lützeler, S. K. Schindler. – Focus : Neue ostdeutsche Literatur 2009. – № 8. – S. 29–45.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Тимченко Є. П. Заголовки в романі Томаса Бруссіґа «Am kürzeren Ende der Sonnenallee» та їхнє відтворення в українському перекладі / В. Ф. Алексенко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 258-266.

  Harvard Referencing Style
  Tymchenko, Y. 2020. Headings in Thomas Brussig’s novel «Am kürzeren Ende der Sonnenallee» and their reproduction in the ukrainian translation [Zaholovky v romani Tomasa Brussiga «Am kürzeren Ende der Sonnenallee» ta yikhnie vidtvorennia v ukrainskomu perekladi]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ. 22, s. 258-266.

  Категорія: Випуск 22 | Додав: Marina (05.10.2020)
  Переглядів: 377 | Теги: intertextuality, функції, інтертекстуальність, функціональна еквівалентність, functional equivalency, переклад, functions, КЛАСИФІКАЦІЯ, Heading, Translation, Interpretation, Classification, заголовок, інтерпретація | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2024

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  uCoz